Đào tạo chuyển giao

Sau khi hợp đồng được ký kết, hai bên lên phương án đào tạo chuyển giao:

Giai đoạn 1: Khảo sát phòng khám
- Khảo sát hạ tầng phần cứng, thiết bị, mạng
- Khảo sát khả năng tích hợp với các phần mềm khác của phòng khám
- Ghi nhận những đặc thù riêng 

Giai đoạn 2: Cài đặt, thiết lập hệ thống
- Cài đặt chương trình lên hệ thống máy tính của phòng khám
- Thiết lập danh mục các dịch vụ, danh mục thuốc...
- Cấu hình, chạy thử nghiệm chương trình trên toàn hệ thống

Giai đoạn 3: Đào tạo sử dụng chương trình
- Tổ chức kế hoạch đào tạo
- Đào tạo tập trung toàn bộ phòng khám
- Đào tạo tại chỗ từng vị trí (nhân viên Nanosoft sẽ hỗ trợ trực tiếp tại máy từng người dùng)
- Chạy thử nghiệm bộ dữ liệu đào tạoGiai đoạn 4: Chạy thử nghiệm
- Chạy thử nghiệm chương trình trên dữ liệu thực tế
- Nhân viên Nanosoft sẽ hỗ trợ cùng cán bộ để sử dụng thành thạo chương trình.

Giai đoạn 5: Hoàn thiện và bàn giao chương trình
- Trong quá trình chạy thực tế, nếu có gì phát sinh sẽ được nhân viên kỹ thuật sửa đổi update.
- Sau khi hai bên đánh giá đã hoàn thiện chương trình thì tiến hành bàn giao hệ thống

Giai đoạn 6: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
- Hai bên ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng
- Kết thúc dự án


Comments